Domēnu reģistrācijas noteikumi

Valūta: EUR

 

.lv domēnu reģistrācija

Domēna vārda reģistrācija un lietošanas tiesību iegūšana uz noteiktu laiku notiek pēc tam, kad domēna vārds ir pieteikts, pieteikums izskatīts un domēna vārda lietošanas tiesības ir apmaksātas.

Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir brīvs.

Domēnu vārdu reģistrācijas vispārīgie principi:

 • Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts un to nevar iegūt īpašumā. Domēna vārds tiek nodots lietošanā.
 • Domēna vārda lietošanas tiesības uz laiku, kas ir ne mazāks par vienu gadu, tiek piešķirtas personai, kura Noteikumos noteiktajā kārtībā ir iesniegusi vai kuras vārdā ir iesniegts  domēna vārda reģistrācijas pieteikums un kura pēc domēna vārda reģistrācijas nodrošinājusi apmaksu par domēna vārda lietošanas tiesībām.
 • Reģistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav piešķirtas citai personai un kuri atbilst spēkā esošo normatīvo aktu un Noteikumu prasībām.
 • Persona var iegūt lietošanas tiesības uz neierobežotu skaitu domēna vārdu.

Domēna vārda forma:

 • tradicionālajā domēna vārdā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras), cipari un defise;
 • veidojot tradicionālo domēna vārdu, burti ar diakritiskajām zīmēm jāaizstāj ar atbilstošajiem burtiem bez diakritiskajām zīmēm. Īpašās rakstu zīmes, atstarpes un pieturzīmes pilnībā jāsvītro no domēna vārda vai jāaizstāj ar defisi “-“.
 • latviskajā domēna vārdā ir jāizmanto vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).

Domēna vārda saturs:

 • domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • kā domēna vārdu nereģistrē rupjus, nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem;
 • personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu (vardsuzvards.lv, vards-uzvards.lv, uzvardsvards.lv vai uzvards-vards.lv) var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Starp personām ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem priekšroka dodama tai, kura pirmā ir iesniegusi domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.

Domēna vārda reģistrācijas tehniskās prasības:

 • domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem;
 • defisi “-“ nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās;
 • ja reģistrācijas laikā netiek norādīta eksistējoša IP adrese, domēna vārds tiek piesaistīts pagaidu IP adresei 92.240.65.139

Domēna reģistrācijas kārtība:

 • Lai reģistrētu domēnu, Jums ir jāaizpilda reģistrācijas forma.
 • Reģistrējot latviešu domēnus, Jūs varat apmaksāt šo pakalpojumu veicot pēcapmaksu 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Rēķins Jums tiks nosūtīts pa e-pastu, faksu vai pastu (atkarīgs, kā būs norādīts reģistrācijas formā).

* Valsts un pašvaldību iestādēm domēnu reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums.
* Par savlaicīgu maksājumu veikšanu ir atbildīgs domēna vārda lietotājs. Rēķina nesaņemšana nevar tikt uzskatīta par attaisnojošu iemeslu apmaksas neveikšanai noteiktajā laikā.

Domēna lietošanas termiņa pagarināšana:

 • 2 nedēļas (14 dienas) līdz domēna vārda izmantošanas termiņa beigām SIA „Datateks” piesūta rēķinu par lietošanas tiesību pagarināšanu uz laiku, kāds norādīts, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Šis rēķins ir jāapmaksā divu nedēļu (14 dienu) laikā no izsūtīšanas brīža.
 • Ja maksājums nav izdarīts savlaicīgi, SIA „Datateks” izsūta atgādinājuma vēstuli uz Jūsu norādīto e-pastu.
 • Ja maksājums nav saņemts nedēļas (7 dienu) laikā no e-pasta izsūtīšanas brīža, SIA „Datateks” nepagarina domēna lietošanas tiesības, un uzņēmums, kas veic domēnu reģistrāciju, ir tiesīgs dzēst domēna vārdu no datubāzes. Līdz ar to domēna vārds kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.

* Par savlaicīgu maksājumu veikšanu ir atbildīgs domēna vārda lietotājs. Rēķina nesaņemšana nevar tikt uzskatīta par attaisnojošu iemeslu apmaksas neveikšanai noteiktajā laikā.
* Klientam ir pienākums ziņot par savu rekvizītu maiņu.

 

Pārējo domēnu reģistrācija

 

Domēna vārda reģistrācija un lietošanas tiesību iegūšana uz noteiktu laiku notiek pēc tam, kad domēna vārds ir pieteikts, pieteikums izskatīts un domēna vārda lietošanas tiesības ir apmaksātas.

Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir brīvs.

Domēna vārda izvēle:

 • Domēna vārdā pieļaujamie simboli ir latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras).
 • Domēna vārdā nedrīkst izmantot latviešu alfabēta burtus ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ). Šie burti ir jāaizvieto ar citiem burtiem, piemēram, ar atbilstošo burtu bez diakritiskās zīmes.
 • Bez burtiem domēna vārdā pieļaujami arī cipari un domuzīme “-“. Domuzīmi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās.
 • Domēna vārds nevar būt īsāks par 2 un garāks par 64 simboliem.

Domēna reģistrācijas kārtība:

 • Lai reģistrētu domēnu, Jums ir jāaizpilda reģistrācijas forma.
 • Reģistrējot domēnus, kas neatrodas .lv zonā, SIA „Datateks” ir jāveic priekšapmaksa. Rēķins Jums tiks nosūtīts pa e-pastu, faksu vai pastu (atkarīgs, kā būs norādīts reģistrācijas formā).
 •  

* SIA „Datateks” nenes atbildību situācijās, kad kopš reģistrācijas formas aizpildīšanas un maksājuma saņemšanas Jums vēlamais domēna vārds jau ir reģistrēts. Šādos gadījumos SIA „Datateks” piedāvā Jums iespēju reģistrēt citu domēna vārdu vai saņemt naudu atpakaļ.

Domēna lietošanas termiņa pagarināšana:

 • 2 nedēļas (14 dienas) līdz domēna vārda izmantošanas termiņa beigām SIA „Datateks” piesūta rēķinu par lietošanas tiesību pagarināšanu uz laiku, kāds norādīts, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Šis rēķins ir jāapmaksā divu nedēļu (14 dienu) laikā no izsūtīšanas brīža.
 • Ja maksājums nav izdarīts savlaicīgi, SIA „Datateks” nepagarina domēna lietošanas tiesības, un uzņēmums, kas veic domēnu reģistrāciju, ir tiesīgs dzēst domēna vārdu no datubāzes.
 • Ja ir nokavēts maksājuma termiņš, tad Jums vēl ir iespēja saglabāt savu domēnu samaksājot Ls 100 soda naudu 2 nedēļu laikā.

* Par savlaicīgu maksājumu veikšanu ir atbildīgs domēna vārda lietotājs. Rēķina nesaņemšana nevar tikt uzskatīta par attaisnojošu iemeslu apmaksas neveikšanai noteiktajā laikā.
* Klientam ir pienākums ziņot par savu rekvizītu maiņu.